Privatumo Politika

Gerbiame savo Pacientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją, todėl prašome susipažinti su mūsų ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje paaiškiname, kokius Paciento asmens duomenis mes renkame, kaip juos tvarkome bei saugome, teikdami savo siūlomas paslaugas.

Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Asmens duomenų tvarkymo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

ATSAKOMYBĖ

Mes esame atsakingi už Paciento asmens duomenų tvarkymą mūsų klinikoje bei internetinėje svetainėje, todėl, jei turite klausimų, susijusių su tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, visada kreiptis į mus el. paštu: info@dermasurgic.lt  

SĄVOKOS

Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis mūsų paslaugomis, lankosi mūsų interneto svetainėje, klinikoje, arba yra kaip nors kitaip susijęs su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Paslaugos – bet kokios tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu mūsų siūlomos paslaugos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI IR APIMTIS

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Klinikoje ar Įmonės svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Jūsų asmens duomenis mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:

·  Mūsų klinikos interneto svetainėje užpildę registracijos duomenis ar atlikę paslaugų/ prekių pirkimą; konsultacijos užsakymą. Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

· Jums parašius mums elektroniniu paštu, komentaruose, paskambinus, ar kitaip susisiekus. Registracijos tikslais galime paprašyti jūsų pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, užduoti klausimą apie ankstesnio lankymosi mūsų klinikoje faktą.

·  Atvykus į kliniką, pildydami anketinius asmens sveikatos istorijos duomenis (forma Nr. 025/a).

· Esant Jūsų susitikimui informaciją jūsų asmens duomenis gali pateikti draudimo bendrovės, su kuriomis esame sudarę bendradarbiavimo sutartis.

Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenų tvarkymas medicinos paslaugų teikimo tikslu:

Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, duomenis apie sveikatą.

Tuo atveju, jei Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis: vardą, pavardę, ryšį su klientu.

Teisiniais duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus

Duomenų valdytojas, siekdamas priminti Klientams apie sutartus numatomus vizitus tvarko tokius Klientų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, numatomų vizitų datą ir laiką. Šie duomenis gaunami tiesiogiai iš Klientų arba jų atstovų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo
remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys:

· Kandidatų į darbo vietas atranka – iki atrankos į darbo vietą pabaigos;

· Medicinos paslaugų teikimas – 15 metų nustojus lankytis klinikoje;

· Priminimas klientams apie numatomus vizitus – tol, kol asmuo yra Klientu.

Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Klientų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

· Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Kliento naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

· Kliento asmens duomenys gali būti teikiami Kliento nurodytam asmeniui;

· Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Klientas turi teisę:

· Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

· Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

· Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

· Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.

· Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas)

· Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

· Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

· Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.

· Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.

·  Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@dermasurgic.lt;

asmeniškai telefonu – +370 611 71117,

KLIENTO ATSAKOMYBĖ:

Prašome informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją,

Prašome ateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad žinotumėte aktualią informaciją.

REKVIZITAI

UAB Dermaclinic
Įmonės kodas: 306098278
PVM kodas: LT100015136517
Adresas: Gedimino pr. 24-70C, LT-01103 Vilnius, Lietuva